(MENSA) ÜSTÜN YETENEKLİLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ VE LOGOSU

Derneğin adı "Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği" olup, kısa şekli olarak da “Mensa ” unvanını kullanacaktır. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin logusu beyaz zemin üzerine turuncu, sol üst tarafında insan figürünü anımsatan şekilde olacaktır.

Madde 2. DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin amacı; Türkiye’de kar amacı gütmeksizin, Gözetim Psikologu tarafından onaylanmış ve uygun şekilde yönetilmiş ve denetlenmiş olan bir Zeka Testi ile seçilmiş, üstün yetenekli kişiler arasında, dersler, tartışmalar, dergiler, özel ilgi grupları ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar aracılığıyla fikir alış verişinde bulunmak; üyelerinin görüşlerinin ve tavırlarının incelemek; zeka ile ilgili olarak projelerde araştırmacılara yardım sağlamaktır. Bu açıklanan amaçlar yanında Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Dernek etkinliklerini yürütürken göz önünde tutulacak diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a)            İnsanlığın menfaatine olarak insan zekasını tanımlamak ve geliştirmek,

b)            Zekanın yapısı, özellikleri ve kullanımı konusundaki araştırmaları teşvik etmek,

c)            Üyeleri için teşvik edici entelektüel ve sosyal ortam sağlamak,

d)            Üstün yeteneklilerin keşfedilip eğitilmesinin ülkemiz açısından önemini ortaya koymak,

e)            Üyelerini bir araya getirerek birçok ulusal ve uluslarası sorunu analiz-sentez düzeyinde değerlendirmelerde bulunmalarına katkıda bulunmak,

f)             Üyelerinin yeni ve araştırmaya değer fikirlerinin uygulamaya sokulmasına destek olmak, gerektiğinde bu üyelere burs gibi destekler sağlamak,

g)            Üyelerinin yaratıcı fikirlerinin değerli ve anlamlı olabileceğini onlara hissettirmek,

h)            Üyelerine kendileri gibi farklı düşünen başka insanların da olduğunu onlara hissettirmek,

i)              Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

j)              Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,

k)            Öngörülen amaçlara ulaşmak için, yasal koşulları yerine getirerek derneğe gelir sağlamak üzere 6 (altı) yaş ve üzerideki bireylere Zeka Testi yapmak, gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,

l)              Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,

m)         Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek,

n)            Dernekle aynı amaç doğrultusunda kurulmuş, yurt içinde ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla her türlü işbirliğinde bulunmak, üye olmak ve bu tür benzer kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

o)            Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, yurt içi ve yurt dışında bulunan benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

p)            Dernek Üyelerine dernek amacını gerçekleştirmeleri amacıyla üye olan üstün zekalı kişilerin desteklenmesi için burs veren kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak onların kontenjanlarında belli bir oranda Dernek Üyelerimizin yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunmak,

q)            Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

r)             Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

s)             Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

t)              Derneğin Gelir getirmek amacıyla iktisadi işletme kurabilir, aynı doğrultuda faaliyet gösteren şirketler ve diğer kurumlarla yasal koşulları yerine getirerek her türlü ticari organizasyonda bulunabilir, yaptırabilir, sponsorluk anlaşmaları imzalayabilir,

u)             Her türlü gazete dergi, bülten yayınlayabilir, konu ile ilgili uluslararası kaynakları takip ederek temin eder, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirir,

v)             Yasal koşulları yerine getirerek sınav yapar, seminer panel sempozyum düzenler.

Madde 3. DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 4. DERNEĞİN KURUCULARI

Sıra AD SOYAD MESLEĞİ
1 Alphan Manas İşadamı
2 Emrehan Halıcı Bağımsız Milletvekili
3 Ferhat Çalapkulu İşadamı
4 Gülce Özkütük Lisans ÜstüÖğrencisi
5 Hulusi Berik Ekonomist
6 Mükrime Alptekin Psikolog
7 Şükrü Murat Cebeci İşadamı
8 Ulaş Özkurede Lisans ÜstüÖğrencisi
9 Volkan Öztürk Elektronik Mühendisi
10 Zübeyir Doğan İlköğretim Öğretmeni

 

Madde 5. DERNEK ÜYELİĞİ VE YETERLİLİK

a)      Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe yeterlilik için tek koşul olan beş (5) yıl süre ile seçilmiş Gözetim Psikolog’u tarafından onaylanmış ve uygun şekilde yönetilmiş ve denetlenmiş olan Test’te genel nüfusun en üst %2 (yüzde ikilik) kısmına girecek kadar puan almış, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyelik yeterliliğine sahip olan bu kişilerin üyelik talebini 7. maddede belirtilen şekilde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle üye olabileceklerdir.

b)      Fiil ehliyetine sahip tüzel kişilikler dernek üyesi olabilirler.

c)       Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 6. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Dernek, genel koşulları taşıyan üç tür üyeden oluşur.

a)      Asil Üyeler:

          Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları fiil ehliyetine sahip olup, yazılı olarak derneğe müracaat eden,  ve yönetim kurulunca 5.madde esasları doğrultusunda  üye yapılan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç otuz gün içinde karara bağlar.

b)      Onursal Üyeler:

          Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan yurt içinde ve yurt dışında derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan veya dernek üyesi olunması kazanç ve şeref addedilen kimselere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir. Dilek, temenni ve fikirlerinden istifade etmek için toplantılarda söz isteyebilirler. Dernek aidatını ödemek zorunda değildirler.

c)       Özel Üyeler:

Yaşı itibarıyla Derneğe üye olamayan fakat Tüzük’te belirtilen Test ve Sınav sonuçlarında yeterli puan almış 18 (on sekiz) yaş altındaki çocukların velileri Derneğe özel üye olabilirler. Özel üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Özel üyeler, belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlü değildir.
18 yaşını dolduran çocukların velilerinin üyeliği kendiliğinden sona erer; 18 yaşını dolduran kişi, tüm üyelik koşullarını karşılamak kaydıyla Derneğe asil üye olarak kaydedilir.

Madde 7. ÜYE OLMA ŞEKLİ

a)            Madde 5’deki yeterlilik koşulunu yerine getirenler, 2 (iki) fotoğrafları ile birlikte biçimi Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenen dilekçeyi imzalayarak, şube bulunan illerde şube, diğer illerde Merkez Yönetim Kurulu’na başvururlar. Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na yapılan başvurular, 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç, başvuru sahibine yazı ile duyurulur. Merkez Yönetim Kurulu gerektiğinde Madde 5’deki yeterlilik koşulunu yerine getirmese dahi başvuruda bulunanları oybirliği ile üye olmalarına karar verebilir.

b)            Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu’nca verilir.

c)            Üyelik istemi kabul edilenler  Merkez Üye Kütüğü’ne ve  şube bulunan illerde, ayrıca Şube  Üye Kütüğü’ne  kaydedilir.

Madde 8. KİMLİK KARTI VE ÜYELİK NUMARASI

Üyelere biçimi tek tür olarak  Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir  "Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Kimlik Kartı"  ile üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve varsa üyenin kayıtlı olduğu  şubeyi belirtecek biçimde Dernek merkezinde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir.

Madde 9. ÜYELİK HAKLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

a)      Üyelikten Çıkma Hakkı

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

b)      Eşitlik Hakkı ve Oy Hakkı

Dernek üyeleri dernek içinde ve derneğe ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 10. YÜKÜMLÜLÜKLER

Üyeler:

a)            Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca alınan ve duyurulan kararlara uymak,

b)            Kendisi ile yazışma yapılabilecek yasal adresinin değişmesi halinde en geç 3 (üç) ay içinde Yönetim Kurulu’na bildirmek,

c)            Bu tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür.

Her tür üye, derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na iletebilir.

Madde 11. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a)            Dernek üyeliğinden istifa ile çekilmek,

b)            Dernekler Kanunu’nun şart koşmuş olduğu nitelikleri sonradan kaybetmiş olmak,

c)            Derneğin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetlerden ayrılmış olmak,

d)            Üyelik özel hükümlerine aykırı davranmak,

e)            Üyelik aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı ihtarına rağmen 6 (altı) ay içinde ödememiş olmak,

kaydıyla üyelik sona erer. Bunun yanında;

Dernek tüzüğüne aykırı ve dernek amacına zarar verici hareket edenler, derneğin saygınlığını zedeleyici hareketlerde bulunanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.

Dernekten ayrılan üyelerin birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur. Dernekten çıkarılan üyelerin otuz   (30) gün içinde başvurmaları halinde Genel Kurul’da itiraz etme hakları vardır.

Madde 12.  DERNEK ORGANLARI

Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği' nin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)            Merkez Genel Kurul (MGK)

b)            Merkez Yönetim Kurulu (MYK)

c)            Merkez Denetleme Kurulu (MDK)

Derneğin iç denetimi, yukarıdaki kurullarca, işbu tüzükte belirtilen biçimlerde yapılır.

Madde 13. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar ve denetim organı olup derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul, üç yılda bir Ocak ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile "olağan",

a)            Yönetim veya Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz   (30) gün içinde "olağanüstü" olarak dernek merkezi İstanbul'da toplanır.

b)            Üye aidatını ödeyen üyeler oy kullanabilir.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 14. GENEL KURULA ÇAĞRI

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15. GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 16. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri açık oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 17. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul' un görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

a)                  Dernek organlarını seçmek,

b)                  Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)                  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek,

d)                  Yönetim Kurulu’nca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,

e)                  Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,

f)                   Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak,

g)                  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

h)                  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

i)                    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

j)                    Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

k)                  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

l)                    Derneğin şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

m)               Derneğin dağılmasına karar vermek,

n)                  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlamak,

  • o)                  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkilerini kullanmak,

p)                  Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 18. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, altı asil ve altı yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Seçimde alınan oy sayısına göre yapılacak sıralamada ilk beş kişi asıl üye, sonraki beş kişi yedek üye sayılırlar. Eşit sayıda oy alanlar arasında ad çekilir. Adı çıkmayan üye bir sonraki sırayı alır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Madde 19. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin bu tüzük ve Genel Kurul’ca alınan kararlara uygun olarak yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

a)                  Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

b)                  Genel Kurul’un gerekli gördüğü yerlerde il ya da bölgede verdiği yetki ile açılan şubelere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c)                  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

d)                  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e)                  Gerekli gördüğü il ya da bölgelerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,

f)                   Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,

g)                  Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

h)                  Giderleri onaylamak,

i)                    Dernekler Kanunu’na göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakları saptamak,

j)                    Yayınlanacak kitapları, paraca desteklenecek araştırma ve çalışmaları, yapılacak hizmetleri, yurt içinde ve dışındaki kongre ve bilimsel toplantılara katılacakları saptamak,

k)                  Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak ve öngörülenden artık gelirleri bütçedeki ilgili bölümlere eklemek,

l)                    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

m)               Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

n)                  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

o)                  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Yönetim Kurulu’nun görevleri arasındadır.

Madde 20. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 21. DERNEĞİN MERKEZ GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

a)            Şube gelirleri,

b)            Üyelik ödentileri,

c)            Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,

d)            Sponsorluk ve bağışlar,

e)            Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler,

f)             Diğer gelirler.

Bu kaynakların kapsam ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir:

I.        Şube Gelirleri:

a)            Şubeye kayıtlı üyelerin ödentilerinden Merkez Yönetim Kurulu  tarafından şubeye ayrılan paydan arta kalan tutarlar,

b)            Şubelerin yılsonu bilânçolarında gelir artığı olarak görülen ve Genel Merkez’e aktarılan tutarlar,

c)            Genel Merkez ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen gelirden Genel Merkez  payına düşen tutarlardır.

II.      Üyelik  Ödentileri:

a)      Üyeler,  giriş ve yıllık aidatlarını öderler. Ödenti miktarları Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenerek üyelere duyurulur. Bu ödentilerin takibi, tahsilatı muhasebeleştirilmesini de Yönetim Kurulu yerine getirir.

b)      Üyelik ödentileri yıllık  olarak her yılın Ocak ayı sonuna değin ödenmelidir. Bu süre içinde ödentisini ödememiş üyelere Mart ayı içinde uyarı yapılır.  Bu uyarıya karşın ödentisini ödemeyen üyelerin  üyelikten çıkarılacağı kendilerine duyurulur. Yine de yanıt alınamazsa madde 11 hükümleri uygulanır. Uyarı yazışmaları üyenin belirttiği adrese gönderildiğinde eline geçmemiş  olması bu hükümlerin uygulanmasına engel değildir.

c)       Derneğe yeni üye olanlar, üyeliklerinin başladığı aydan, o yılın Aralık ayı sonuna değin olan tutarı, üyeliklerinin kabul edildiğinin  kendilerine bildirilmesini izleyen ay içinde ödemeleri gerekir.

III.     Para Varlığının İşletilmesi:

Dernek bir çalışma dönemi içinde elde ettiği gelir fazlası ile amacına yönelik özel fonlar kurar ve işletir.

IV.     Bağışlar:

Derneğe maddi yardımda bulunacak özel ve tüzel kişilerin verdikleri paralar, kurumlar, hükümet ve başka kuruluşlarca yapılan yardımlar ve dernekçe sağlanan hizmetler karşılığında alınan paralar bağış sayılır.

V.      Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler:

Konferans, gösteri, bilimsel kurultay, yemek, balo, gezi, piyango gibi çalışmalarla yayınlardan sağlanan gelirlerdir.

Madde 22. DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

a)            Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b)           Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c)            Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

i)               İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-             Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-             Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-             Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-             Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-             İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-             Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
    1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
    2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d)           Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

e)            Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 23. DERNEĞİN MERKEZ GELİR VE GİDER BELGELERİ

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

a)             Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


b)            Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c)             Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Madde 24. BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 25. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a)             Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

  1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
  1. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b)            Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c)             Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d)            Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e)             Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 26. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 27. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 28. ŞUBE

Türk Medeni Kanunu’nun 94. maddesine uygun olarak, Dernek, Merkez Genel Kurulu Kararıyla gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az 3 (üç) kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verecektir.

Madde 29. ŞUBENİN HUKUKİ DURUMU

Şubeler gerek idari gerekse mali bakımdan Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olup tüzük hükümleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekte görevli ve yetkilidirler.

Madde 30. ŞUBENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 31. ŞUBE ORGANLARI

Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir

a)            Şube Genel Kurulu,

b)            Şube Yönetim Kurulu,

c)            Şube Denetleme Kurulu,

d)            Şube Onur Kurulu.

Madde 32. ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Üyelerin Şube Genel Kurulu’na katılabilmeleri için aidatlarını ödemiş olmaları şarttır. Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az altmış  (60) gün önce bitirmek zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu'nu ve (Merkez) Genel Kurul delegelerini seçer.

Şube Genel Kurulu toplantılarını Dernekler Kanunu’ndaki Genel Kurul hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20 (yirmi)’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 33. ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ

Şubeye kayıtlı üyeler, hem şube Genel Kurulu’nun hem de Merkez Genel Kurulu’nun üyesidirler ve  yıllık ödentilerini  ödemiş olmak koşuluyla  her iki genel kurula  da katılma hakkına sahiptirler.

Madde 34. ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurulması kararlaştırılan şubeler en geç 6 (altı) ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

Olağan toplantılar en az ayda bir yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını tüzük ile şube Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygun olarak yürütür.

Yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu, şubenin Yönetim ve  Denetleme ve Onur  Kurul’larına  seçilen üyelerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

Şube Yönetim Kurulu işbu dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Kanunu’na göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Onur Kurulu'nun görüşünü alarak karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.

Madde 35. ŞUBE ONUR, DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Onur Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden kurulur. Şube Onur Kurulu; Şube Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı üzerine, işbu dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi, yazılı ve sözlü savunmasını alarak, üyelikten çıkarma konusundaki görüşünü de ekleyerek Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu’na iletir.

Denetleme Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden kurulur. Merkez Denetleme Kurulu'nun görevleri, Şube Denetleme Kurulu'nun da görevleridir. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetleme faaliyeti yaptırılabilir.

Madde 35. ŞUBE GELİR KAYNAKLARI

Şubeler kendi Genel Kurul’larınca kabul edilen ve dernek Genel Kurulu'nca onaylanan bütçelerine göre giderlerini, dernek adına sağladıkları gelirlerden ve dernek Genel Merkezi’nce aktarılan kaynaklardan karşılarlar. Şubeler yılsonu bilânçolarında gelir fazlası görülen miktarın üçte birini, izleyen yılın ilk 4 (dört) ayı içinde Genel Merkez’e aktarırlar.

Şubelerin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

a)            Genel merkez yardımları,

b)            Şubeye kayıtlı üyelerin ödentilerinden Merkez Yönetim Kurulu tarafından ayrılan pay (Bu pay ödentinin %60’ından az olamaz),

c)            Sponsorluk ve bağışlar,

d)            Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,

e)            Bilimsel,  toplumsal ve  kültürel çalışmalardan sağlanan  gelirler. Merkez Yönetim Kurulu’nca yıllık olarak belirlenecek  kapsam ve süreyi aşan  faaliyetler için Merkez Yönetim Kurulu’ndan  izin alınması,  bu kapsam ve süre içinde kalan faaliyetler hakkında  da Merkez Yönetim Kurulu’na önceden bilgi verilmesi  gerekir.

f)             Diğer gelirler.

Şubelerin yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak temin ettikleri bağış ve sponsorlukların dernek geleneklerine  ve etik ilkelere uygun olması gerekir. Bu bağış ve sponsorluklar hakkında, vakit geçirilmeden, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur.

Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar dernek merkezine aittir.

Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde şubeleri denetleme hakkına sahiptir.

Madde 36. ÇALIŞMA GRUPLARI

Merkez veya Şube Yönetim Kurulları; tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer  çalışmaları yapmak  üzere amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve  olası gelir kaynakları ile giderlerini içeren bütçesini belirlemek suretiyle, dernek  üyeleri arasından atanacak  bir grup başkanının yönetiminde ve  sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir.

Çalışma gruplarına, gereken durumlarda proje, komisyon, komite, birlik, klüp gibi adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, işbu tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.

Çalışma grubu başkanı gerektiğinde, çalışma grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.

Çalışma gruplarının çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek yönergeye göre yürütülür.

Madde 37. ÖZERK BİRİMLER

Merkez Yönetim Kurulu, yayın, eğitim, sınav gibi süreklilik arz eden faaliyetleri yürütmek üzere özerk birimler kurabilir. Özerk birimin kuruluşu, görevleri, yetkileri, mali işleri  ve bütçesi ile ilgili hükümler ve yönetici ve çalışanlarının kadro unvanları, görev tanımları, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek bir yönerge ile belirlenir. Özerk birimin yöneticisini doğrudan, çalışanlarını yöneticisinin önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu atar ve ücret ve diğer özlük haklarını saptar.

Madde 38. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 39. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

a)            Derneğin Feshi

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıda bulunan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilebilir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık veya gizli olarak yapılır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu’nca 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Genel Kurul’ca fesih kararı verilmesi halinde 3 (üç) kişilik tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı Genel Kurulca bir karar alınmamış olması halinde, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

b)           Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

Madde 40. HÜKÜM EKSİKLİĞİ  

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.